Terug

Anomozamites nilssonii

Anomozamites nilssonii (Bennettitales).
Cayton Bay. Midden-Jura. Breedte foto 5,5 cm.